RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Opublikowano: czwartek, 09, październik 2014 Przemo

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

                                                  6:00 - 8:00

schodzenie się dzieci, Zajęcia niekierowane:zabawy konstrukcyjne, działania artystyczno –manipulacyjne zgodne z własną inwencją dziecka, zabawy samodzielne i inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej w kącikach zainteresowań, służące realizowaniu pomysłów dzieci,zabawy integracyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, rozmowy podczas  obserwacji czynności nauczyciela, inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodne z ich zainteresowaniami.

                                                                                        8:00 - 8:50

zabawy integrujące grupę - wzmacnianie poczucia własnej wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy muzyczno- rytmiczne, ćwiczenia ogólnorozwojowe, np. oddechowe, artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Ćwiczenia poranne.

                                                8:45 - 9:00

przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe i higieniczno – sanitarne, praca dyżurnych

                                                                                       9:00 - 9:30

śniadanie, realizacja zadań i warunków programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych  i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie, wpajanie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłków, celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.

                                                                                       9:30 – 11:30

zajęcia kierowane-realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie  z rytmem tygodnia poprzez tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych wspierających całościowy rozwój dziecka.Samodzielne zabawy dzieci, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, stymulujące ich rozwój.

                                   Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

                                              11:30 - 12:00

przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe,  kształtowanie czynności sanitarno- higienicznych, pełnienie dyżurów

                                              12:00 - 12:30

obiad - realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

                                                                                     12.30- 14.30

UCZYMY SIĘ, BAWIMY I ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU JĘZYKA OBCEGO

üTworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. W tym czasie dzieci przeżywają, przyswajają, działają, komunikują się, uczą szacunku do siebie i świata, współdziałają, tworzą, eksperymentują, odkrywają, nabierają odwagi wiary we własne możliwości.

                                                                                    12:30 - 13:45

ODPOCZYWAMY I ROZWIJAMY UMIEJĘTNOŚCI

odpoczynek i relaks, słuchanie muzyki klasycznej, bajek muzycznych oraz literatury dziecięcej - podczas obcowania z baśnią rozwijają swoje kompetencje językowe, uwewnętrzniają własne postawy, podejmują działania teatralne, Relaks - dzieci doświadczają różnorodnych form relaksu: masaż, sen, śpiew, opowieści, odpoczynek przy muzyce. Zabawy i ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości. Zajęcia niekierowane, zabawy plastyczno - techniczne. Zabawy samodzielne według zainteresowań, zabawy ruchowe, ze śpiewem, muzyczno - rytmiczne.

                                                                                  13:45 - 14:00

przygotowanie do podwieczorku

                                          14:00 - 14:30

podwieczorek,celebrowanie posiłków,  przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas

spożywania posiłku, samodzielne spożywanie posiłku.

                                                                                 14.30- 17.00

Dzieci podejmują aktywność własną, indywidualną i zbiorową zabawy niekierowane, rozmowy indywidualne, obserwacje przyrodnicze, rozchodzenie się dzieci. Działania przy stoliczkach według rytmu tygodnia – dzieci biorą udział w zajęciach stymulujących rozwój procesów zmysłowych (naśladowanie, zapamiętywanie, rozwój procesów słuchowych, wzrokowych, koordynacji wzrokowo- ruchowej). Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów  i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu oraz akceptacji potrzeb innych.

 

Odsłony: 1057